Lütfen bağış tipini seçiniz
  


GÜVENLİ DAVRANIŞ - İLK YARDIM

      Türkiye Kızılay Derneği 1960 yılından bu yana sürdürdüğü ilkyardım eğitimlerini 2000 yılında başlatılan " İlkyardım Eğitimlerinin Standardizasyonu Projesi " ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu "İlkyardım Eğitimi Referans Merkezi" tarafından öngörülen uluslararası kriterlere göre yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu standart ilkyardım eğitimi programları yetişkinleri hedeflemektedir. Oysa ilköğretim çağı (6-14 yaş) grubunun kazalardan korunmayla ilgili güvenli davranış ve ilkyardım bilgi ve becerisi geliştirmeye yönelik eğitimi toplumda genel olarak zarar görebilirliğin azaltılması bakımından oldukça önemlidir.
Bütün dünyada çeşitli nedenlerle ölüm yada sakatlıkla sonuçlanan bir çok tehlikeye maruz kalan çocuklar önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Avrupa İlkyardım Referans Merkezi (FACE) tarafından 2002 yılında yayınlanan bir rapora göre çocuk ve gençlerin en çok araba kazası nedeniyle ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya kaldıkları belirtilmiştir. Bu olumsuz durumun en önemli nedenleri arasında 7-10 yaş grubu çocukların çevre ile ilgili konsantrasyonlarının yetersizliğinin önemli bir etken olduğu belirlenmiştir.
Bu nedenle; FACE tarafından 23-26 Ekim 2002 tarihinde Malta da düzenlenen İlkyardım Çalışma Grubu Toplantısında 2003 yılında faaliyet konusu olarak " Yol Güvenliği" , hedef grup olarak da 7-10 yaş grubu belirlenmiştir.
Ayrıca büyüme ve gelişme çağında olan çocukların yetişkinlere oranla daha hareketli olmaları oyun oynamak sırasında çeşitli tehlikeli hareketlerde bulunmaları nedeniyle yaralanma olasılıklarını arttırmaktadır.
Çocuk kazalarını belirlemek amacıyla ülkemizde yapılan bir araştırmada zehirlenmeler, yanıklar ve yabancı cisimlerden yaralanmaların yaklaşık % 90 ının evlerde meydana geldiği belirlenmiştir.
Kazaların önlenmesi ve kazalardan korunma tüm ülkeler için önemli bir konudur.Özellikle çocuklarda kazalardan korunmak için güvenli bir çevre ve davranış oluşturmak birinci öncelikler arasında yer almalıdır. Çünkü erken yaşlarda edinilen davranışlar ileri yaşlarda uygulamaya daha kolay geçirilerek yaşam tarzı haline gelmektedir. Eğitimciler çocukların yanında anne, baba ve çocukların eğitimi ile uğraşan kişilerin eğitimlerinin de önemli olduğunu belirtmektedir.
Tüm bu gelişme ve elde edilen veriler ışığında Kızılay Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İlkyardım Birimince "6-14 Yaş Grubu İçin Okul ve Evde Güvenli Davranış Geliştirme ve İlkyardım Eğitimi" birinci öncelik olarak belirlenmiş ve "Güvenli Davranış İçin İlkyardım Eğitimi Projesini" hazırlayarak, Projenin 2003 Mayıs ayında başlatılması öngörülmüştür.
Proje kapsamında öncelikle 6-14 yaş grubu çocukları eğitecek öğretmenlerin eğitilmeleri ve ayrıca projenin yürütüleceği ilköğretim okullarında çocukları okuyan veliler ile servis şoförleri ve hizmetlilerin eğitilmeleri amaçlanmıştır.

Projenin Hedefleri ;
a) 6-14 yaş grubu çocuklar için güvenli davranış geliştirmelerini sağlayacak sürdürülebilir bir standart eğitim programı geliştirmek,
b) İki yıl içinde seçilen beş pilot şube aracılığı ile her şubenin hizmet alanı içinde seçilen üç ilköğretim okulundaki (Ayrıca Ankara‘da 2 engelli okulu projeye dahil edilmiştir.) hedef grupların tümüne güvenli davranış ve ilkyardım eğitimi vermek.
c) Güvenli davranış biçimleri konusunda toplumu duyarlı hale getirmek.

Bölgemizden Seçilen Pilot Okullar
Her Okuldan 11 olmak üzere toplam 33 Öğretmene İlkyardım Eğitimi ve Eğitici Eğitimi 3 gün süren bir eğitim kapsamında verilmiştir Programa katılan okullardaki 6-14 yaş grubu öğrencilerin tümünün Güvenli Davranış İçin İlkyardım Eğitimi almaları hedeflenmiştir. Eğitim alan öğrencilerin aileleri Okul-Aile birlikleri aracılığı ile program hakkında bilgilendirilerek eğitime katılımları sağlanacaktır.
Eğitimlerde kullanılmak üzere "Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum" Öğrenci Kitabının basımı yapılmış, Bölgemizdeki ilköğretimlere Merkez, İlçeler ve kazalar olmak tüm 4. sınıf öğrencilerine dağıtılmıştır.
Kitapların Özellikleri :
1. Kitaplar 16 bölümden oluşmakta olup, 1. bölümde Türk Kızılayının Temel 7 İlkesi ile ilgili bilgiler, diğer bölümlerde ise Temel İlkyardım konularına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
2. Kitaplarımız öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak çeşitli etkinlik ve oyunlarla öğrenci merkezli olarak hazırlanmıştır. Günlük yaşamla bağlantılı olarak hazırlanan örnek olay, hikaye ve oyunlar ve çeşitli basit uygulamalarla öğrenmenin daha kolay gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Konular işlenirken öğrencilerin korkup ürkmeleri veya üzülmelerini ortadan kaldırmaya yönelik anlatım ve uygulamalara özen gösterilmiştir.
3. Maliyet dikkate alınarak öğretmen kitapları siyah-beyaz , öğrenci kitapları ise ilgi çekiciliğini daha da arttırmak amacıyla renkli basılmıştır. Her iki kitap da kuşe kağıda basılmış olup, öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.
4. Öğrenci kitaplarında öğrenmeyi oyunlaştırarak eğlenceli hale getirmek için yaratılan Tülin, Turbo ve Tolga karakterlerine ait günlük yaşamla ilgili maceralar yer almaktadır.
5. Kitaplar Kızılay İlkyardım Ekibinde görevli üç ilkyardım eğitimcisi tarafından yazılmış, Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Amerikan Kızıl Haçı elemanlarından oluşan komisyonca yayına hazırlanmıştır. Kitapların basımı ve dağıtılması Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 6-14 yaş grubu öğrenciler için eğitim-öğretim açısından uygun bulunmuştur.
6. Kitaplar ile sadece çocuklara değil , çocuklar aracılığı ile yetişkinlere de ulaşabilmek hedeflenmiştir.

Tekin Akkoyun
Yönetim Kurulu Başkanı