Lütfen bağış tipini seçiniz
  


ZEKAT BAĞIŞI

      Zekat Nedir?

      Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Zekat kimlere farzdır?
      Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?
      Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisapa, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekat veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur. Fazla olan bu malın nâmi olması ve üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir.
      Zenginliğin asgari sınırı olan "nisap" Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bu asgarî sınırlar, o dönem İslâm toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; 80,18 gr. altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı ; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisabın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?
      Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Zekat kimlere verilir?
      Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Zekat ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?
      Aldıkları zekat ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekat ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

      Toplumun kaynaklarının toplumun ihtiyaçları ile buluşmasını sağlamak ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere zekat bağışı alınmaktadır. Zekat bağışları Ramazan ayında yoğun olmakla birlikte yıl boyunca devam eden bir faaliyettir.

  Türk Kızılayına yapacağınız zekat bağışlarınız;
  · Şube Başkanı
  · İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürü
  · İl/İlçe Müftüleri
  · Muhtarlar veya bunların görevlendireceği bir temsilcinin katıldığı komisyonca yukarıda belirtilen gruptaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

      Bağışınızın dağıtılmasını istediğiniz il,ilçe ile ilgili şeçimlerinizi mesaj veya bilgilendirme bölümüne not olarak yazarsanız Türk Kızılayı Şubelerince istediğiniz yerdeki istediğiniz kişiye dağıtımı yapılacaktır.Tekin Akkoyun
Yönetim Kurulu Başkanı